Centar za specijalnu edukativnu podršku je novi tip obrazovne organizacije u oblasti specijalnog obrazovanja u Bugarskoj koja je osnovana 2016. godine zakonom Ministarstva prosvete. Prema ovom Zakonu, škole za učenike sa specijalnim potrebama prošle su akreditaciju i provere i transformisane su u Centre za specijalnu obrazovnu podršku, pružajući učenicima sa smetnjama mogućnost da dobiju ne samo edukativnu, već i terapeutsku uslugu. Škola za decu sa posebnim potrebama „D-r Peter Beron“ kao jedina u severozapadnom okrugu – Vidin sa pedeset godina profesionalnog razvoja u toj sferi, takođe je reformisana kao CSOP. Zaposleni u CSOP-u su 11 specijalnih edukatora i tri terapeuta – logoped, ergoterapeut i fizijatar, koji su svi na neodređeno vreme. Osoblje CSOP-a kreira Individualni obrazovni i terapijski plan za svakog učenika u skladu sa potrebama i specifičnostima razvoja učenika. U školskoj godini 2018/2019. školuje se 44 učenika od 1. do 12. razreda sa različitim smetnjama u razvoju. Strateški ciljevi CSOP-a predviđaju postizanje novih kompetencija nastavnog kadra u sferi obrazovnih aktivnosti, primeni savremenih nastavnih sredstava koja pospešuju sposobnosti učenika za socijalnu inkluziju. Erasmus + projekat br. 2016-1- LT01- KA201-023166 ABA – “Naš novi pogled na specijalno obrazovanje” – “ABA-ONV” u kojem smo učestvovali 26 meseci, unapredili su kompetencije nastavnika, implementiranjem individualizovanog posebnog obrazovnog programa, preko evropskog modela nastave. Centar za specijalnu edukativnu podršku “D-r Peter Beron” ima pedeset godina profesionalnog iskustva u oblasti specijalnog obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju. Univerzitetska kvalifikovana osposobljenost kadrova u sferi koja se odnosi na projekat pomogla je u adekvatnom izvršavanju prethodnog KA201 Erasmus + projekta “ABA – ONV”. Dalja uspešna Erasmus + projektna aktivnost kao KA 201 – “I OK” je veoma važan zadatak za CSOP “D-r Peter Beron”. Tema projekta će unaprediti profesionalnu stručnost i veštine tima u oblasti autističkog spektra, njegove edukativne intervencije i imaće značajan uticaj zbog svog inovativnog karaktera. On će nastaviti proces modernizacije veština osoblja novim evropskim metodama i odgovoriti na zahteve učenika, osiguravajući njihovo uspešno uključivanje. Devet nastavnika iz školskog osoblja koji su izrazili spremnost da učestvuju u projektu su nastavnici u specijalnom obrazovanju sa više od petnaest godina praktičnog iskustva u sferi koja se odnosi na temu projekta. Sa svojim univerzitetskim kvalifikacijama i dosadašnjim iskustvom u aktivnostima obuke „ABA-ONV“ doprineće istraživanju i uspešnom otkrivanju projekta “ I OK ”. Ideja projekta će biti od pomoći širokom krugu zainteresovanih strana jer CSOP radi u bliskoj saradnji sa redovnim školskim osobljem i roditeljskim zajednicama u celom regionu, nudeći posebnu obrazovnu uslugu i terapijski tretman dece sa ASD.

Email: drberon_vd@abv.bg

Telefon: +35994600776

Анелия Ромилова Тимотеева

Казвам се  Анелия Ромилова Тимотеева заемам длъжността заместник директор в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин и имам 32 години педагогически стаж.

 Любим цитат Човек трябва да обича и почита семейството си, да е верен на приятелите и почтен с колегите си.

Коя съм аз?

 Умения и компетенции:

Толерантност към различните мнения и гледни точки.

Организационни умения и компетенции; добра работа в екип, отговорност, лоялност, коректност, комуникативност, стремеж съм развитие.

Когнитивно – базирани компетенции;

– възприемане на детето като ценност

– разбиране на детската индивидуалност

– осигуряване на среда, стимулираща детската активнос и развитие

Технически умения и компетенции;  работа със софтуерни програми свързани с образованието, училищна документация, MS Office, работа с интернет

Социални умения и компетенции; съвместна работа с ученици, учители и служители, родители, представители на институции, работа в мултикултурна среда, толерантност.

 Моята философия на преподаване;

Вярвам, че учейки другите, човек учи себе си, самоусъвършенства се. Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Учителството не е просто професия, а състояние на духа .

 Моите отговорности;

– Планиране, организиране и провеждане на възпитателно образователен процес, наситен с етиката на човешките взаимоотношения и базиран на програмна система.

– Отговорност за здравето и живота на децата.

– Водене на задължителната документация. Координатор приобщаващо образование.

Моите бъдещи планове;

– Да бъда в крак с новото време

– Да предавам своя опит на бъдещото поколение учители, които са около мен

– Да оправдая очакванията на деца и родители

– Да продължа квалификационното си усъвършенстване.

Владислав Огнянов Василев

Стаж по специалността: 3 месеца

Образование – висше

Образователно-квалификационна степен –бакалавър

Специалност – Логопед

Заемана длъжност в момента: логопед – ЦОУД
            Институция: ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин
            Тип на институцията : Училище
За контакти:

Телефон: +359894 719 830
Националност: Българска

От 3 месеца, работи с ученици със СОП отдаден на работата си, ентусиазиран, внимателен с децата.

Умения и компетенции:

Работа с компютър: Word, Windows, Exsel, Power Point, Internet

Владее английски език на добро разговорно ниво – четене и писане. Свидетелство зза управление на МПС – категория В и С

Отговорности;

Планиране, организиране и провеждане на терапевтичен процес с ученици, опазване на живота и здравето им.

Анжела Йотова

Казвам се  Анжела Йотова и съм директор на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – град Видин от 2012 година.

       През 1982 година завърших средното си образование във видинската английска гимназия „Лиляна Димитрова.  Висшето си образование завърших през 1988 година като студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност  „Дефектология“.

       Работила съм шест години като логопед в Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – София, учител по английски език в Професионална гимназия „Вела Пискова“ – град Видин и пет години като преводач в ФЦЦ „Конструкцион“.

       Заемайки поста директор на ПУ „Д-р Петър Берон“   и като член от 2015 година на Управителния съвет на Националната асоциация на работещите в системата на помощните, в последствие и на  центровете за специална образователна подкрепа, участвах активно в процеса на реформирането на специалното образование и преобразуването на помощните училища в България в центрове за специална образователна подкрепа.

     Като действащ професионалист в сферата на образование на деца със специални потребности, бях привлечена от иновативната идея на сръбските ни колеги от OS “Anton Skala” по прект Еразъм +  КА 201 “TO E U REDU” и имам удоволствието да работим заедно с останалите  партньори от Хърватия и Сърбия през следващите две години.

Мими Петрова

Учителски стаж : 28 години

Образование – полувисше

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър

Специалност – учител по практика

Заемана длъжност в момента: учител – ЦОУД

Институция: ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин

Тип на институцията : Училище
За контакти:

Телефон: +359893 73 71 48
Фейсбук
Националност: Българска

От 5 години работи с ученици със СОП

Умения и компетенции:

Организационни умения и компетенции; възможност за поемане на допълнителни задачи проявявайки креативност.

Артистични умения и компетентности: дизайнерски и творчески компетенции, придобити в процеса на образователната дейност в която се реализира.

Технически умения и компетенции;  Word,  Windows, Internet. Работа с шевна машина

Социални умения и компетенции; работа в екип, поддържане добри взаимоотношения с колеги. Отговорности при изпълнение на служебните задължения.

Отговорности;

Планиране, организиране и провеждане на възпитателно образователен процес, опазване живота и здравето на учениците.

Надя Петрова Нинова

Учителски стаж : 10 години

Образование – висше

Образователно-квалификационна степен магистър

Специалност – специална педагогика, история, гражданско образование

Заемана длъжност в момента: учител – ЦОУД

  Институция: ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин

Тип на институцията : Училище

За контакти:

Телефон: +359879 21 31 95

Имейл: nadia_ninova@abv.bg
Фейсбук
Националност: Българска

От 10 години работи като учител на ученици със СОП, много грижовна към учениците си, в постоянен контакт с родители

Умения и компетенции:

Организационни умения и компетенции; работа в екип, отговорност и себераздаване.

Артистични умения и компетентности: дизайнерски и творчески компетенции, придобити в процеса на образователната дейност в която се реализира.

Технически умения и компетенции;  Word, Windows, Exsel, Power Point, Internet

Социални умения и компетенции; добронамереност към хората от обкръжаващият свят, отговорност при изпълнение на служебни задължения.

Свидетелство зза управление на МПС – категория В и М

Отговорности;

Планиране, организиране и провеждане на възпитателно образователен процес, опазване живота и здравето на учениците.

Павлина Павлова Цокова

Име: Павлина Павлова Цокова
Учителски стаж : 30 години

Образование – полувисше

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър

Специалност – учител по практика

Заемана длъжност в момента: учител – ЦОУД

Институция: ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин

Тип на институцията : Училище
За контакти:

Телефон: +359893 276 322
Фейсбук
Националност: Българска

От 5 години работи с ученици със СОП

Умения и компетенции:

Организационни умения и компетенции; възможност за поемане на допълнителни задачи проявявайки креативност.

Артистични умения и компетентности: дизайнерски и творчески компетенции, придобити в процеса на образователната дейност в която се реализира.

Технически умения и компетенции;  работа с компютър MS Office, работа с интернет. Работа с шевна машина

Социални умения и компетенции; работа в екип, поддържа добри взаимоотношения с колеги. Отговорности при изпълнение на служебните задължения.

Отговорности;

Планиране, организиране и провеждане на възпитателно образователен процес.