Osnovna škola „Anton Skala“ bavi se obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Osnovana je 1964. godine i prva je škola na Balkanu koja je 1978. godine otvorila odeljenje za obrazovanje i vaspitanje dece sa autizmom i dugo godina je bila jedina u Srbiji. Škola trenutno ima 89 učenika, od kojih je većina sa autizmom. Imamo ukupno 42 zaposlena (32 nastavnika, a ostalo je nenastavno i tehničko osoblje). Škola je već duži niz godina nastavna baza za studente Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Čitava školska zajednica: osoblje, roditelji, uprava, učenici i prijatelji imaju svoj udeo u zajedničkoj misiji da škola ispuni najviše standarde u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Vizija škole je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualne planove i programe nađemo najbolje rešenje za svakog učenika kako bi dosegao svoj maksimalni potencijal, kako u školi, tako i u budućem životu.

Primena najsavremenijih metoda rada od strane nastavnika sa decom sa autističkim spektrom je doprinela da oni postižu izvanredne rezultate u raznim oblastima. Učenici sa autizmom iz naše škole su snimili prvi muzički CD u Evropi, a jedna od njihovih pesama je himna Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom Republike Srbije. Naši učenici su osvajali mnoge nagrade: Nagrada grada Beograda 2014. godine iz oblasti kulture i umetnosti, najbolja knjiga poezije na takmičenju u Americi, kao i nagrade na brojnim sportskim i drugim takmičenjima.

Web site: www.antonskala.rs

Email: osantonskala@gmail.com

Telefon: +381112650589

Nataša Selić Stanković

Nataša Selić Stanković

Obrazovanje: Diplomirani defektolog-oligofrenolog, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Odsek: mentalna retardacija

Radno angažovanje u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju započela je u specijalnom odeljenju pri redovnoj osnovnoj školi „Vasa Pelagić„u Beogradu,1999.godine.  U OŠ „Anton Skala“ radi od 2001.godine, prvo kao nastavnik u produženom boravku, 2 godine, a od 2003 kao nastavnik razredne nastave.Autor je brojnih projekata za decu sa smetnjama u razvoju odobrenih od nadležnih institucija u Republici Srbiji. Takođe, od 2010. godine sa svojim koleginicama, Snežanom Babović Dimitrijević i Sandrom Skenđzić, realizuje akreditovane obuke u oblasti rada sa decom autističnog spektra,širom Srbije.Akreditovani program “Strategije za razvijanje socijalnih veština,prihvatljivih оblika ponašanja i intervencije u kriznim situacijama коd dece i omladine sa autističnim spektrom“ obuhvata deo vezan za primenu socijalnih priča koje u našoj školi ima široku primenu i veliki značaj, kako za decu i nastavnike tako I za njihove roditelje. Kontinuirano se stručno usavršava o čemu svedoči veliki broj sertifikata posle završenih obuka.

Pored toga završila je:

Opštu rееdukaciju psihomotorike sa relaksacijom, jednosemestralnuobuku (82 sata) Specifičnu reedukaciju psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom, takođe jednosemestralnu obuku u trajanju od 70 sati, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, Senzornu integraciju, modul 1 i 2, naFakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Zagrebu, Montesori program bazični, u trajanju od 40 sati. Аutism training for inclusion IPA+, Expert level, tromesečnu obuku. Od 2019 godine uključena je u projekat K1 Erasmus + “I Care”I K2 “It is OK-To je u redu “  Na mestu direktora OŠ „Anton Skala“ u Beogradu nalazi se od 2013. godine.

Snežana Babović Dimitrijević

Snežana Babović Dimitrijević

Specijalista opšte defektologije

Individualni nastavnik, logoped

Radi sa decom i mladima iz spektra autizma od 1991. godine, kao nastavnik u razredu, logoped i reedukator psihomotorike. Autor je i koautor više od 30 radova iz ove oblasti na brojnim kongresima, seminarima i simpozijima. Završila je obuke iz Senzorne integracije, Struktuiranog učenja – ТЕЕСН-а, Аutism training for inclusion IPA+, Expert level. Autor je mnogih akreditovanih programa (od 2006. godine) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete (ZUOV-Zavod za unapređivanje obrazovanja I vaspitanja), a koje su pružile obuku za više od 1.000 ljudi. Od 2010. u okviru akreditovanih seminara vrši obuku u oblasti –Strategija za razvijanje socijalnih veština, prihvatljivih oblika ponašanja i intervencije u kriznim situacijama kod dece I omladine sa autističnim spektrom, što uključuje pisanje i upotrebu socijalnih priča. Učestvovala je u mnogim projektima. Jedan od njih je HORIZON 2020 kao naučni savetnik, terapeut, K1  Erasmus + “I Care” i K2 “It is OK – To je u redu “.

Od 2015.god je član mobilnog tima koji pruža podršku deci sa autizom i drugim smetnjama u inkluzivnim školama, njihovim roditeljima I nastavnicima.  Član je Saveza za pomoć osobama sa autizam Srbije već 25 godina. Stalni je član IRK, zaprocenu i za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu I učeniku.

Stefan Ranković

Stefan Ranković

Master defektolog

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu Smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

2011 -2017

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu Smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Diplomirani defektolog

2006-2010

Srednja medicinska škola, Kraljevo Pedijatrijski smer,Pedijatrijski tehničar

Septembra 2017. godine odbranio master rad na temu „Modaliteti socijalne podrške za učenike sa lakom intelektualnom ometenošću“ na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Trenutno zaposlen u osnovnoj školi „Anton Skala“ u Beogradu gde radi u razrednoj nastavi kao nastavnik grupe predmeta. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom koja imaju različite teškoće u razvoju. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova predstavljenih na različitim naučnim skupovima i kongresima. Jedan od njih objavljen je u časopisu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rahabilitaciju. Od 2019. godine učesnik u dva Ersmus +  projekta odobrena od strane fondacije Tempus i Evropske unije: K1 projekat stručne mobilnosti  I-CARE;  K2  pod nazivom TO JE U REDU (IT IS OK).

Snežana Skendžić

Sandra Skendžić

Diplomirani defektolog

Nastavnik razredne nastave

Radi sa decom iz spektra autizma od 1998. godine, kao nastavnik u razredu u OŠ „Anton Skala” u Beogradu. Član je Saveza za pomoć osobama sa autizam Srbije već 20 godina. Sa radovima iz oblasti autizma učestvuje već 20 godina na mnogim kongresima, seminarima i simpozijima. Završila je obuke iz Senzorne integracije, Opštu reedukaciju psihomotorike, Аutism training for inclusion IPA+,Expert level. Autor je 4 akreditova programa (od 2006.godine) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete (ZUOV-Zavod za  unapređivanje obrazovanja i vaspitanja), a koje su pružile obuku za više od 1.000 ljudi u zemlji i regionu. U okviru akreditovanih seminara od 2010. vrši obuku u oblasti – Strategija za razvijanje socijalnih veština, prihvatljivih oblika ponašanja i intervencije u kriznim situacijama kod dece i omladine sa autističnim spektrom, što uključuje pisanje i upotrebu socijalnih priča. Učestvovala je u mnogim projektima, na nekima je bila koautor.  Jedan od njih je HORIZON 2020 kao terapeut. Trenutno radi na projektima  K1 Erasmus + “I Care”kao koordinator i K2 “It is OK-To je u redu “kao istraživač i podrška školama u funkciji razvoja kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i unapređivanja kulture vrednovanja kao realizator. Od 2015.god je član mobilnog tima koji pruža podršku deci sa autizom i drugim smetnjama u inkluzivnim školama, njihovim roditeljima i  nastavnicima. Takođe je stalni član IRK, za procenu i pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku.

Jelena Ždraljević

Jelena Ždraljević

Master defektolog, (specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju)

Radi sa decom i mladima sa poteškoćama u razvoju od 2015. godine. Od septembra 2016. godine radi kao nastavnik predmetne nastave u osnovnoj školi “Anton Skala“. Master rad na temu: Odnos težine poremećaja dece sa autizmom i spiritualnosti njihovih roditelja odbranila novembra 2017. godine. Učestvovala na medjunarodnom projektu „Horizon 2020“. Završila obuku iz Аutism training for inclusion IPA+, osnovni nivo, kao i erazmus plus projektnu akademiju. Kao koautor rada učestvovala je na stručno-naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2019.“. Od 2019 godine uključena je u projekte odobrene od strane Tempus Fondacije i Erazmus plus organizacije: Ka 101 “I Care” i Ka 201 “It is OK-To je u redu “