2019-1-RS01-KA201-000835
TO JE U REDU/IT IS OK
Prevalenca autizma pre 20 godina bila je 1:10 000. Danas prema najnovijim podacima (Autism speaks) iznosi 1: 59 dok podaci za evropski kontinent ukazuju na prevalencu od 1:100. Ovaj podatak koji smo naveli obavezuje zajednicu da pristup i podršku deci i osobama sa autizmom sagleda sa više aspekata i da se obrazovni sistem prilagodi i pripremi da odgovori potrebama dece sa autizmom u školi.
I OK uključuje 4 partnera iz 3 različite zemlje:
OŠ „Anton Skala“- Beograd, Srbija – koordinator
Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom – Srbija
Centar za autizam – Hrvatska
CSOP“D-r Peter Beron“- Bugarska

Autizam je doživotno neurorazvojno stanje koje utiče na sve sfere ličnosti a ogleda se u problemima komunikacije, socijalne interakcije i doživljaja sveta oko sebe. Za poboljšanje svih aspekata socijalne komunikacije i interakcije u radu sa osobama sa autizmom su se kao izuzetno efikasan alat pokazale socijalne priče.

Socijalne priče su priče koje opisuju situaciju ili koncept na način koji je razumljiv osobama sa autizmom. To su kratki opisi dešavanja ili aktivnosti koji sadrže jasne informacije šta se može očekivati od neke situacije i zašto. Obezbeđuju osobama sa autizmom ideju o tome kako drugi mogu reagovati u praktičnim situacijama i okvire adekvatnog ponašanja kako za njih same tako i za druge.

Veliki problem predstavlja nedostatak obuke za nastavnike u redovnim skolama za primenu i izradu istih kao i nepostojanje Socijalnih priča na našem jeziku. S obzirom da objedinjeni materijali, metodologija i način primene socijalnih priča ne postoje ni u jednoj zemlji regiona, povezali smo se sa vodećim institucijama i eminentnim stručnjacima koji imaju veliko iskustvo ne samo u radu sa decom već i u evropskim projektima, da formiramo jedinstvenu bazu alata koja će biti dostupna na tri jezika.

Opšti cilj projekta je da doprinese izgradnji, jačanju i stvaranju veština nastavnika koji rade sa decom iz spektra autizma.

Specifični ciljevi su:

  • Izrada Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština
  • Obuka nastavnika za korišćenje Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština i izradu individualnih priča za prevazilaženje nejasnih i stresnih situacija kod dece iz spektra autizma kroz metodološki priručnik.

Kroz primenu Praktikuma nastavnici će moći da olakšaju deci sa autizmom učenje i funkcionisanje u inkluzivnom obrazovanju i usmeravanjem roditelja na adekvatnu primenu socijalnih priča olakšaće deci adaptaciju na širu društvenu zajednicu.

Rezultati projekta su Praktikumi:

  1. Praktikum – metodološka uputstva za pisanje i primenu priča za učenje društvenih veština (Metodološki priručnik za pisanje i upotrebu priča za učenje društvenih veština sadržaće jasna uputstva šta su te priče, koje su koristi od njih, kome su namenjene, način njihove izrade kao i način upotrebe).
  2. Praktikum – PONAŠANJE (Praktikum će sadržati jasna vizuelna uputstva za regulisanje neadekvatnih oblika ponašanja, kao i objašnjenja osećanja koja izazivaju određene oblike ponašanja zbog njihove uzročno-posledične povezanosti).
  3. Praktikum – ZDRAVLJE (Praktikum će sadržati jasna vizuelna uputstva za odlazak kod lekara, primanje vakcine, vađenje krvi i sve druge specijalističke preglede kao i održavanje lične higijene).
  4. Praktikum – ŠKOLA (Praktikum će sadržati jasna vizuelna uputstva za regulisanje neželjenih oblika ponašanja koja mogu nastati kao posledica suočavanja sa promenama, kao i za usvajanje pravila u školi i školskoj sredini).
  5. Praktikum – DNEVNE RUTINE (Praktikum će sadržati jasna vizuelna uputstva za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti u porodičnom domu kao što su spavanje, ishrana, briga o stvarima, odnosi sa članovima porodice).