Online Javni događaj

U sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta „To je u redu!“ u organizaciji OŠ „Anton Skala“
održan je javni događaj (Multiplier Events) koji je realizovan putem ZOOM aplikacije u petak
28.05.2021.godine.
Obaveštenje o događaju prethodno je postavljeno na društvenim mrežama i sajtu projekta.
Direktne pozive uputili smo na mail-ove (sa spiskova) koje smo prikupili predstavljanjem
projekta na raznim konferencijama sa međunarodnim učešćem i ostalim stručnim skupovima.
Kao prilog pozivu za učešće zainteresovanima je dostavljena agenda.
Događaj je realizovan po utvrđenoj satnici, sa početkom u 11h. Prisustvo je prijavilo oko 100
učesnika iz Srbije i zemalja regiona (Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Republika Srpska).
Uloga moderatora javnog događaja poverena je članu projektnog tima, dipl.defektologu, Jeleni
Ždraljević. Tehničku organizaciju i podršku pružao je dipl.defektolog,Stefan Ranković, član
projektnog tima.
U uvodnom delu, direktorka OŠ „Anton Skala“ i menadžer projekta, Nataša Selić Stanković je
uputila reči dobrodošlice i zahvalnosti prijavljenim učesnicima. Svoje izlaganje o značaju
učestvovanja na međunarodnim projektima u okviru Erasmus+ programa započela je kratkim
video prikazom koji je izrađen u okviru najnovijeg Erasmus + projekta u koji je naša škola
uključena zahvaljujući uspešnoj saradnji sa partnerima sa prvog projekta koji je škola realizovala
u svojstvu koordinatora. Istakla je važnost povezivanja ustanova, razmenu iskustava, dobre
prakse, deljenja, proširivanja saradnje i širenja rezultata projekata. Zatim je predstavila
eTwinning platformu i mogućnosti umrežavanja sa partnerima iz raznih zemalja Evrope.
Program je nastavljen obraćanjem Siniše Rankovića, predsednika Društva defektologa Srbije
koji je pohvalio entuzijazam i vizionarski duh projektnog tima i škole koji godinama rade na
unapređenju obrazovanja i struke u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. O kvalitetu
nastave i učenja govorila je Danijela Đukić, Rukovodilac Centra za međunarodna, nacionalna
ispitivanja i razvojno istraživačke poslove Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja. Putem Power point prezentacije predstavila je glavne smernice i korake u procesu
vrednovanja kvaliteta nastave i učenja. S obzirom na njen doprinos u realizaciji projekta sa
ulogom recezenta osvrnula se na značaj upotrebe priča za učenje društvenih veština u radu sa
decom iz spektra autizma. O značaju razmene iskustava za unapređenje obrazovne prakse u
Srbiji govorila je Silvana Pavlović, predsednik Zajednice škola za obrazovanje učenika sa
smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije. Pozdrav i reči podrške uputila je i Dr
Snežana Vuković – Šef Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Ona je istakla da Odsek prati ovaj događaj, na čelu
sa državnom sekretarkom,g-đom A.M. Viček. Takođe, navela je da je upoznata sa Praktikumima
i da smatra da su veoma korisni, ne samo za decu sa autizmom već i za ostalu decu. Pre

predviđene pauze član projektnog tima, dipl.defektolog, Sandra Skendžić, predstavila je rezultate
projekta putem Power point prezentacije. Ona je prisutnima približila put realizacije projekta po
svim sprovedenim fazama kao i glavnim aktivnostima na kojima se projekat gradio i realizovao.
Nakon pauze program je nastavljen po predviđenom planu. Prof.dr Nenad Glumbić, profesor
Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu govorio je o autizmu,
pristupima u radu, značaju korišćenja i metodologiji izrade priča za učenje društvenih veština.
Predstavljajući Metodološki priručnik, koji je sastavni deo praktikuma, upoznao je učesnike sa
osnovnim smernicama u izradi priča. Uz video prikaze primene praktikuma u radu, spec.opšte
defektologije, Snežana Babović Dimitrijević, član projektnog tima OŠ „Anton Skala“ pružila je
prisutnima konkretan primer kako upotrebiti priču i prilagoditi je konkretnom detetu. Tokom
prezentacije prikazani su i ostali snimci praćeni detaljnim objašnjenjem kako i na koji način se
priče primenjuju u radu (individualno, grupno, u paru). Primer iz prakse dala je i Dijana
Stojković, dipl. defektolog i nastavnik OŠ „Anton Skala“, koja je putem video prikaza
predstavila individualan rad i primenu priče u rešavanju konkretnog problema kod dečaka sa
autizmom. Značaj priča za učenje društvenih veština iz ugla roditelja obrazložila je Vesna
Petrović, predsednica Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom R.Srbije. Ona je kroz
iskustva primene priča sa svojim sinom u različitim situacijama dala konkretne primere u kojima
je koristila priče koje su u tim sitacijama dale rezultate i umnogome olakšale učenje određenih
oblika ponašanja. Još jedan primer iz prakse dala je Spomenka Marković, učiteljica OŠ „Josif
Pančić“ iz Beograda sa kojom naša škola ima protokol o saradnji i pruža dodatnu podršku kroz
rad mobilnog tima.
Događaj je naišao na veliki broj pozitivnih reakcija prisutnih koji su svojim komentarima
potvrdili značaj i korist kvalitetne organizacije javnog događaja, dostupnosti materijala i širenja
rezultata. Nakon završenog događaja prosleđen je upitnik za evaluaciju istog kao i potvrda o
učešću.

Leave a Comment

Your email address will not be published.